Nghĩa vụ của lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sau gần 10 năm thực hiện chính sách BHTN phần lớn người lao động và người sử dụng lao động đã nắm rõ được các chế độ, quy định về việc tham gia và quy trình nộp hồ sơ hưởng chế độ BHTN. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại việc người lao động cố ý làm trái quy định để được thụ hưởng các chế độ của chính sách BHTN.

Sau gần 10 năm thực hiện chính sách BHTN phần lớn người lao động và người sử dụng lao động đã nắm rõ được các chế độ, quy định về việc tham gia và quy trình nộp hồ sơ hưởng chế độ BHTN. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại việc người lao động cố ý làm trái quy định để được thụ hưởng các chế độ của chính sách BHTN. Nhằm giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nay Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang cung cấp đến người lao động những quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định hiện hành cụ thể như sau:

Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ và đúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm.

Thực hiện đúng quy định về việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo quản, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

Người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp phải thông báo với người sử dụng lao động kế tiếp để tiếp tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

 Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quy định tại trung tâm dịch vụ việc làm khi có nhu cầu.

 Hằng tháng thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

 Nhận việc làm hoặc tham gia khóa học nghề phù hợp khi được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động tìm được việc làm thì phải thông báo ngay cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nhận thông báo về việc không được hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không được hỗ trợ học nghề, quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc hỗ trợ học nghề, quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Thông báo theo quy định với trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, d, g, h, l và n khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015.

Nộp lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội khi thuộc các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, l và n khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 và trong trường hợp chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015.

Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.