Nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chỉ tiêu “Nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở” được được tính điểm dựa trên tỷ lệ %.

Hỏi: Cách tính điểm đối với chỉ tiêu “Nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở” được xác định như thế nào?

Trả lời:

Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chỉ tiêu nêu trên là chỉ tiêu 4 thuộc Tiêu chí 5 về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP với điểm số tối đa là 04 điểm. Đây là một trong những chỉ tiêu được tính điểm dựa trên tỷ lệ %.

Cụ thể như sau:

Tỷ lệ % = (Tổng số nội dung đã được Nhân dân tham gia ý kiến/Tổng số nội dung mà pháp luật quy định phải lấy ý kiến Nhân dân phát sinh trên thực tế) x 100

Những nội dung mà pháp luật quy định Nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định quy định tại Điều 19 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007, gồm: (1) Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã, phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành nghề của cấp xã; (

2) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, việc quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã; (3) Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn cấp xã, chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư, phương án quy hoạch khu dân cư;

(4) Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã và (5) Nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết.

Để tính điểm chỉ tiêu này, công chức Văn phòng – Thống kê cần căn cứ vào Báo cáo, số liệu, kết quả, tài liệu, biên bản thể hiện kết quả các nội dung Nhân dân tham gia ý kiến để xác định:

Thứ nhất, xác định tổng số nội dung mà pháp luật quy định phải lấy ý kiến Nhân dân phát sinh trên thực tế;

Thứ haixác định tổng số nội dung đã được Nhân dân tham gia ý kiến trong tổng số nội dung đã phát sinh;

Thứ ba, xác định tỷ lệ % theo công thức nêu trên và tính điểm số của chỉ tiêu này theo công thức tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 07/2017/TT-BTP với Số điểm đạt được = (Tỷ lệ % đạt được x Số điểm tối đa của chỉ tiêu)/100

Ví dụ: Trong năm đánh giá, trên địa bàn cấp nhân dân đã tham gia ý kiến đối với 03 nội dung trên tổng số 04 nội dung pháp luật quy định nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định phát sinh trên thực tế, khi đó tỷ lệ % = (3/4) x 100 = 75%. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 07/2017/TT-BTP để tính điểm số của nội dung này là (75 x 4)/100 = 3 điểm.