Phát triển trẻ thơ toàn diện tại Việt Nam

Ông Youssouf Abdel-Jelil đã đến thăm và làm việc tại hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai vào ngày 28-29/6/2018 nhằm tìm hiểu tình hình trẻ em cũng như các hoạt động về chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện do UNICEF hỗ trợ tại các tỉnh này. Từ năm 2017, UNICEF đã hỗ trợ Chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện, sử dụng phương pháp tiếp cận toàn diện bao gồm chinh sách, cung cấp dịch vụ và chương trình cho trẻ em từ khi sinh ra đến khi tròn 8 tuổi.