Phụ nữ cần hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ mình và con cái

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh hoá đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị mới. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, pháp luật là sự thể hiện của lẽ công bằng trong đời sống xã hội. Là công cụ ghi nhận quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong xã hội, nhất là quyền sống của cá nhân, quyền sở hữu tài sản, quyền tự do. Vì thế pháp luật chính là chỗ dựa để từng người dân xây dựng một cuộc sống lành mạnh văn minh. Đặc biệt với đối tượng là phụ nữ trong thời kỳ hội nhập hiện nay.