Tất cả chúng ta sinh ra đều tự do và bình đẳng

Tất cả chúng ta sinh ra đều tự do và bình đẳng