Tuyên truyền Công ước chống tra tấn: Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Về thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn", UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND.

 


Các hoạt động triển khai phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.Theo đó, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tra tấn và Công ước chống tra tấn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan;

Kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các cấp, các ngành của TP để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án ở các cấp; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

Tổ chức tập huấn giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật Thành phố, quận, huyện, thị xã, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo, đài của Hà Nội, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đội ngũ thực hiện điều tra, truy tố, xét xử, tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chống tra tấn để nghiêm chỉnh chấp hành.

Tổ chức tập huấn giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử, tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự;

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các sở, ban, ngành của Thành phố; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

Ứng dụng CNTT trong triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên các Báo, Đài của Hà Nội.

Các sở, ban, ngành TP căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình thực tế của đơn vị mình ban hành Kế hoạch chi tiết và tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm./.