Việt Nam thực hiện các khuyến nghị nhân quyền của Liên Hợp Quốc

Các khuyến nghị của UPR cũng là một gợi ý cho các quốc gia để tiếp tục hoàn thiện cơ chế nhân quyền tại quốc gia mình. Kỳ UPR đầu tiên diễn ra từ năm 2008 đến năm 2011, kỳ thứ 2 đã diễn ra từ tháng 5/2012 và dự kiến kết thúc vào tháng 7/2016. Việt Nam đã tiến hành kiểm điểm kỳ đầu tiên vào năm 2009, Việt Nam đã ủng hộ 94 trong số 146 khuyến nghị, từ chối 46 khuyến nghị, trả lời chung 5 khuyến nghị và để ngỏ 1 khuyến nghị. Tại kỳ kiểm điểm thứ 2 vào tháng 2/2014, trong tổng số 227 khuyến nghị được đưa ra bởi 106 quốc gia, Việt Nam đã chấp thuận 182 khuyến nghị và từ chối 45 khuyến nghị. Từ kết quả của hai kỳ kiểm điểm (nội dung các khuyến nghị được chấp nhận cũng như việc triển khai thực hiện các khuyến nghị đó) cho thấy bằng chứng về những cam kết mở rộng hơn về nhân quyền của Việt Nam.