Tag: bản về quyền con người

Việt Nam đã tham gia hầu hết các Công ước quốc tế cơ bản về quyền con người

Việt Nam đã tham gia hầu hết các Công ước quốc tế cơ bản...

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, hàng triệu con người Việt Nam đã hy sinh xương...