Tag: chương trình giáo dục

Định hướng đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục hiện nay

Định hướng đưa nội dung quyền con người vào chương trình...

Trong gần 30 năm qua, Việt Nam từng bước tiến hành giáo dục quyền con người cả trong...