Tag: Người tiêu dùng

Quyền và trách nhiệm của Người tiêu dùng

Quyền và trách nhiệm của Người tiêu dùng

Căn cứ theo Điều 8, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định về quyền của...