Tag: Nhân quyền Việt Nam

Nhân quyền Việt Nam - nhìn từ bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân quyền Việt Nam - nhìn từ bản Di chúc lịch sử của Chủ...

Trước lúc “đi xa”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta bản Di chúc lịch...