Tag: quyền bình đẳng trước pháp luật

Hiến pháp Việt Nam và quyền bình đẳng trước pháp luật

Hiến pháp Việt Nam và quyền bình đẳng trước pháp luật

Quyền bình đẳng trước pháp luật là một quyền con người. Đó là quyền được xác lập...