Tag: Quyền sống

Quyền sống

Quyền sống

Quyền sống (right to life) đầu tiên được đề cập trong Điều 3 Tuyên ngôn Quốc tế...