Tag: Quyền tham gia quản lý đất nước

Quyền tham gia quản lý đất nước

Quyền tham gia quản lý đất nước

Quyền tham gia quản lý đất nước đầu tiên được ghi nhận trong Điều 21 Tuyên ngôn...