Tag: Quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn

Quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn

Quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn

Theo Khoản 4, Điều 23 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có...