Tag: Quyền xin tỵ nạn và hưởng tỵ nạn

Quyền xin tỵ nạn và hưởng tỵ nạn

Quyền xin tỵ nạn và hưởng tỵ nạn

Theo Điều 14 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền xin...