Tag: thông điệp hùng hồn với cộng đồng quốc tế

Tăng cường hợp tác quốc tế và thành tựu nhân quyền ở Việt Nam, một thông điệp hùng hồn với cộng đồng quốc tế

Tăng cường hợp tác quốc tế và thành tựu nhân quyền ở Việt...

Với chủ trương nhất quán tôn trọng và bảo đảm tốt hơn các quyền nhân thân cơ bản...