Tag: tự do

icon bg
Tất cả chúng ta sinh ra đều tự do và bình đẳng

Tất cả chúng ta sinh ra đều tự do và bình đẳng

Tất cả chúng ta sinh ra đều tự do và bình đẳng

icon bg
Cải cách pháp luật bảo vệ quyền con người

Cải cách pháp luật bảo vệ quyền con người

Mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về quyền và phẩm giá.