Tag: Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền

Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc

Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp...

Việc thừa nhận nhân phẩm vốn có, các quyền bình đẳng và không thể tách...