32 thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân

Theo khoản 3 Điều 2 Luật Cư trú 2020, Cơ sở dữ liệu về cư trú là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về cư trú của công dân, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật. Điều 9 Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân như sau.

infographic 7infographic 7 (1)(baodansinh.vn)