50.000 người lao động được miễn đóng BHYT đến tháng 1/2022