Báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 3

Báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 3

Bản tiếng Anh: https://drive.google.com/file/d/1ziHAAA40NqvYtjYawY3Zu_cb7nD0cu5C/view?usp=sharing

Bản tiếng Việt: https://drive.google.com/file/d/1xozBCDCHuYWbi-1XbXh_qOPjyd-gXdbr/view?usp=sharing