Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Chiều 16/4, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, đã tiến hành thẩm tra sơ bộ dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Tham dự phiên họp còn có Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung; Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Ủy ban Đối ngoại; và đại diện các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao, Văn phòng Chủ tịch Nước…

Trình bày Tờ trình dự án Luật, Thứ trưởng Bộ LĐ – TBXH Lê Văn Thanh cho biết, năm 2006, Quốc hội khóa XI đã ban hành Luật số 72/2006/QH11 về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và có hiệu lực kể từ 01/7/2007.

Qua tổng kết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, một số quy định phát sinh các vướng mắc như: điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn chưa chặt chẽ, chưa phù hợp với hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (quy định điều kiện doanh nghiệp đáp ứng  phương án về cán bộ, cơ sở vật chất khi cấp giấy phép, điều kiện về tài chính chưa đảm bảo năng lực tài chính của doanh nghiệp trong việc giải quyết các vụ việc phát sinh, điều kiện về người lãnh đạo điều hành còn mở và không hoàn toàn phù hợp); Quy định về tiền môi giới, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động chưa phản ánh đúng bản chất và xu hướng chung của các tiêu chuẩn lao động quốc tế; Luật hiện hành quy định các tổ chức sự nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng mới chỉ giới hạn là các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, chưa quy định các tổ chức sự nghiệp thuộc các địa phương đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện thỏa thuận của địa phương; Một số quy định của Luật chưa đảm bảo sự đồng bộ với các Luật mới được Quốc hội ban hành trong thời gian gần đây; chưa đáp ứng được các yêu cầu mới về hoạt động người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong bối cảnh kinh tế xã hội và quan hệ quốc tế mới.

hop-luat-nguoi-việt-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai.jpeg

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên họp

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mục tiêu tổng quát của dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) là nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Trung ương, Văn kiện  Đại hội Đảng cũng như các Chỉ thị của Bộ Chính trị, theo đó hoạt động người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc là một chủ trương nhất quán và quan trọng, lâu dài, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, mở rộng, nâng cao quyền tự chủ của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh; loại bỏ, sửa đổi những quy định không còn phù hợp hoặc gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp; bổ sung các quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đi làm việc ở nước ngoài.

htq4630-01-15870463150151248308021.jpeg
Toàn cảnh buổi làm việc

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) đã trình và được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 11/6/2019, so với Luật hiện hành, dự thảo Luật có những sửa đổi, bổ sung cơ bản sau đây: Nhóm nội dung về sửa đổi, bổ sung các loại hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài; Nhóm nội dung về minh bạch hóa quy định và nâng cao điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Nhóm nội dung về tuyển chọn, đào tạo lao động và chuẩn hóa nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài; Nhóm nội dung liên quan đến chi phí đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, phù hợp với thực tế thị trường, xu hướng quốc tế, bảo đảm trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động; Nhóm nội dung liên quan đến các quy định về hình thức tổ chức và mở rộng phạm vi hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; Nhóm nội dung liên quan đến quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cho ý kiến về Dự án Luật, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội nêu rõ, Hồ sơ dự án Luật đã đầy đủ thành phần theo quy định và thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, về nội dung và chất lượng của Hồ sơ cần được quan tâm, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành có liên quan; thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban và tiếp tục lấy ý kiến của các doanh nghiệp, người lao động để bảo đảm đầy đủ thông tin, cơ sở để đánh giá toàn diện.

Cũng trong chiều 16/4, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã nghe báo cáo về đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về xóa bỏ lao động cưỡng bức và vấn đề lao động, việc làm trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA).