Bình Thuận thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế vai trò của phụ nữ

10 năm qua, Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới (BĐG) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được các cấp, ngành của tỉnh Bình Thuận quan tâm thực hiện, lồng ghép vào mọi mặt của đời sống - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ…

Thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020, thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã chủ động phổ biến kiến thức và thực hiện nhiều mô hình về BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ mang lại hiệu quả cao. Công tác phối hợp liên ngành thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đáng chú ý, Tỉnh ủy đã có những chủ trương chỉ đạo kịp thời đối với công tác cán bộ nữ; việc bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo ngày càng được quan tâm. Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát huy vai trò, khẳng định vị trí của mình trong xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động để thực hiện BĐG trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh triển khai mô hình điểm “Can thiệp phòng chống bạo lực gia đình” tại xã Vũ Hòa (huyện Đức Linh). Trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng điểm mỗi huyện, thị xã, thành phố có 1 xã, phường, thị trấn thành lập 2 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 2 Nhóm phòng chống bạo lực gia đình.

Phụ nữ tỉnh Bình Thuận đã tích cực tuyên truyền và triển khai nhiều hoạt động thiết thực cùng cộng đồng chung tay tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Huệ

Toàn tỉnh hiện có 8 xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”. Cùng với đó, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành căn cứ chức năng triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm tạo điều kiện phát triển cho người lao động, đặc biệt là tạo điều kiện để phụ nữ được tiếp cận các nguồn lực để có cơ hội phát triển ngang bằng với nam giới… 

Để nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ, BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ; thời gian tới các cấp ủy, chính quyền cần nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong thực hiện các mục tiêu về BĐG. Trong đó cần lưu ý bố trí, phân công công tác đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định về BĐG.

Đồng thời, củng cố tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là đội ngũ nữ cán bộ tiềm năng và cán bộ tham mưu về công tác BĐG, nữ lãnh đạo trẻ, nữ cán bộ dân tộc thiểu số.

Mặt khác, tiếp tục bám sát Chương trình hành động số 41 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BĐG. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình thực hiện hiệu quả công tác BĐG, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình; ưu tiên bố trí nguồn ngân sách cho hoạt động BĐG ở các cấp.         

Kim Hảo