Các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quyền con người được hình thành trên cơ sở nào và được quy định ở đâu?

Cũng như nhiều quốc gia khác, ở Việt Nam, Đảng Côn sản Việt Nam và Nhà nước đã xác định những tư tưởng và đường lối chỉ đạo về nhân quyền làm cơ sở cho việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trên thực tế. 

Nhìn chung, có thể thấy các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về nhân quyền được hình thành, đúc rút từ các yếu tố: (i) lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, (ii) truyền thống, bản sắc văn hoá Việt Nam; (ii) nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; (iv) những nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền được hầu hết các dân tộc trên thế giới thừa nhận; (v) thực tiễn và những yêu cầu đặt ra trong công cuộc Đổi Mới, hội nhập quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. 

Ảnh minh họa.

Các quan điểm, chính sách về nhân quyền của Đảng và Nhà nước Việt Nam được thể hiện trong các văn kiện của Đảng (Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết, Chỉ thị...) và văn kiện của các cơ quan nhà nước (Báo cáo của Chính phủ, Sách trắng của Bộ ngoại giao...) mà những câu hỏi - đáp dưới đây chỉ có thể đề cập một cách khái quát.

Khang Anh