Cấp thẻ BHYT năm 2022 cho người thuộc diện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

BHXH Việt Nam đề nghị các địa phương triển khai việc rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chuyển cho cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kể từ ngày 01/01/2022 theo quy định.

Ngày 21/12/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 4242/ BHXH-TST gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 (Nghị định số 07) của Chính phủ.

Theo Nghị định số 07 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025: Năm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: tiêu chí thu nhập đối với khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị là 900.000 đồng/người/tháng. Giai đoạn 2022-2025, chuẩn nghèo đa chiều thực hiện theo tiêu chí thu nhập là 1.500.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Ảnh minh họa

Để người dân được hưởng chính sách BHYT theo Nghị định số 07 kịp thời, đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan và UBND huyện triển khai việc rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chuyển cho cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kể từ ngày 01/01/2022 theo quy định. Đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, cơ quan thông tin đại chúng thông tin tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về Nghị định số 07. Đặc biệt là người thuộc hộ gia đình nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg trước kia được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT, nay không được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP để người dân hiểu, chủ động tham gia BHYT theo hộ gia đình. Bên cạnh đó bố trí ngân sách địa phương, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn.

Những năm qua, việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội. Trong đó, sự tăng nhanh về tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã phần nào khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương là yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT toàn dân của Đảng, Nhà nước.

Năm 2020, nhóm đối tượng tham gia do Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng và do Ngân sách nhà nước đóng đã đạt tỷ lệ bao phủ 100% số người tham gia. Nhóm đối tượng do người sử dụng lao động và người lao động đóng đạt tỷ lệ bao phủ 91,5% trên tổng số người thuộc diện tham gia. Nhóm đối tượng tham gia do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng đạt tỷ lệ bao phủ là 94,11% trên tổng số người thuộc diện tham gia, trong đó có đối tượng hộ gia đình cận nghèo và hộ gia đình nghèo đa chiều đã đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 100%. Nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đạt tỷ lệ bao phủ 76,5% trên tổng số người thuộc diện tham gia. Nhóm đối tượng cán bộ, chiến sỹ Quân đội, Công an nhân dân đạt tỷ lệ bao phủ 100%. Nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng là 51.100.312 người, chiếm 58,08% tổng số đối tượng tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết 31/8/2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tổng số người tham gia BHYT là 85,21 triệu người, giảm 0,53 triệu người so với năm 2019 và giảm 2,76 triệu người so với năm 2020 (tương ứng với 3,1%). Trong đó, nhóm đối tượng do người sử dụng lao động và người lao động đóng giảm 1,36 triệu người (tương ứng với 9,7%); Nhóm do tổ chức BHXH đóng giảm 149 nghìn người (tương ứng với 4,2%); Nhóm do ngân sách nhà nước đóng giảm 2,19 triệu người (tương ứng với 6,7%); Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ tăng 269 nghìn người (tương ứng với 1,5%); Nhóm tham gia theo Hộ gia đình tăng 622 nghìn người (tương ứng với 3,4%). Ngành BHXH đảm bảo phát hành thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời cho người tham gia BHYT. Hàng năm, số thẻ BHYT cấp mới, cấp lại do mất, hỏng, thay đổi thông tin là: năm 2018 cấp 41 triệu thẻ; năm 2019 cấp 33,8 triệu thẻ; năm 2020 cấp 31,7 triệu thẻ. Đến năm 2020, tổng số người tham gia được cấp thẻ BHYT là 87,97 triệu người.

(baodansinh.vn)