Chính phủ Việt Nam quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống ma túy học đường

Thời gian qua, công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt trong nhiều văn bản, chỉ thị, Chính phủ luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy học đường bởi thế hệ thanh thiếu niên chính là tương lai của đất nước.

Chính phủ luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy học đường bởi thế hệ thanh thiếu niên chính là tương lai của đất nước.

Sự ra đời của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và quyết tâm đẩy lùi ma túy

Ngày 5/6/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 61/2000/QĐ-TTG về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống các tệ nạn xã hội, ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy và ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS.

Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Thành viên của ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm gồm có Chủ tịch là Phó Thủ tướng Chính phủ; Các Phó Chủ tịch là Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế, đại diện Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Các ủy viên là các Thứ trưởng của các Bộ.

Trong đó, tại Điều 5 quy định Trách nhiệm cụ thể của các cơ quan thành viên, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ghi rõ Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chỉ đạo, tổ chức công tác giáo dục về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong các trường học.

Điều này cho thấy, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm sát sao đến công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm nói chung và công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm trong các trường học nói riêng.

Hàng năm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng Hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1-30/6.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy học đường luôn được chú trọng.

Chính phủ yêu cầu chú trọng công tác dự phòng nghiện ma túy và can thiệp phòng ngừa cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên

Năm 2021, Tháng Hành động phòng, chống ma túy có chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”. Đây là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn quốc, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy.

Đặc biệt, Tháng Hành động lưu ý những nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng ngừa ma túy đối với tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; nghiên cứu lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học.

Ngoài ra, các hoạt động phòng ngừa ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên còn được thể hiện ở nhiều nhiệm vụ được Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm giao cho các Bộ, ngành địa phương thực hiện.

Tại Công văn số 1477/VPCP-KGVX về “Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm”, Chính phủ yêu cầu chú trọng công tác dự phòng nghiện ma túy và can thiệp phòng ngừa cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Xây dựng, phát hành tài liệu và tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống ma túy cho giáo viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao trong Chương trình công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy học đường luôn được chú trọng.

Kế hoạch gồm 9 nhiệm vụ liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm…

Những nội dung chính đáng chú ý gồm:

Tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Đội của nhà trường trên toàn quốc;

Xã hội hóa các chương trình tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng kiến thức, kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trong trường học;

Triển khai bộ tài liệu Kỹ năng phòng chống ma túy và tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh, học sinh; Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu Kỹ năng phòng chống ma túy dành cho học sinh;

Xây dựng và triển khai Dự án “Cùng chung tay bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy” theo hình thức xã hội hóa...

Đây là những giải pháp mang tính đột phá, căn cơ và quyết liệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2021 nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ tin tưởng giao phó. Các giải pháp này chính là tấm lá chắn để bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa họa ma túy.

(baoquocte.vn)