Cơ quan báo chí cần chủ động ngăn chặn các thông tin xấu độc về Đại hội XIII

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí vừa mới diễn ra tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, Hội nghị lần này có mục đích giúp các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn về nhận thức, tư tưởng chính trị trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XIII. Qua đó, nhìn lại thành công tổng kết nhiệm kỳ về phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng.

“Cần đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng chống lãng phí tiêu cực. Qua đó để tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ, tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường đưa đất nước phát triển đi lên”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin trước và trong và sau khi diễn ra Đại hội. Đặc biệt đưa nghị quyết của đại hội XIII Đảng đi vào cuộc sống. Thông tin kịp thời bằng nhiều hình thức phong phú quyết tâm của toàn Đảng toàn quân, toàn dân thực hiện nghị quyết đại hội Đảng. Đồng thời ngăn chặn các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động đưa thông tin không đúng về đại hội.


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo tại hội nghị. 

Thông tin về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ XII và công tác chuẩn bị cho đại hội XIII, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, tại hội nghị Trung ương 14, Trung ương đã quyết định Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1, dự kiến bế mạc 2/2. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có trách nhiệm sau khi kết thúc hội nghị lần thứ nhất của Trung ương khóa XIII.

“Hội nghị lần thứ nhất của Trung ương sẽ diễn ra ngay trong thời gian tiến hành Đại hội. Hội nghị lần thứ nhất bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng, bầu các chức danh lãnh đạo của Đảng. Cụ thể tại hội nghị lần thứ nhất sẽ bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau khi bầu xong tất cả các chức danh các cơ quan này thì trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII mới kết thúc và bàn giao cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII”, ông Nguyễn Đức Hà thông tin.

Tại hội nghị tập huấn, trên 300 phóng viên đến từ 115 cơ quan thông tấn, báo chí đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) giới thiệu 02 chuyên đề: Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ XII và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII; Những điểm mới nổi bật trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.

Kim Hảo