Cộng đồng các dân tộc thiểu số là máu thịt, cội nguồn sức mạnh Việt Nam