Công tác dân tộc, tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực

Sau 5 năm thực hiện kết luận của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, công tác dân tộc, tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực.

Sáng ngày 9/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện kết luận số 01 và 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo”.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tặng bằng khen cho 22 tập thể, 02 cá nhân thực hiện tốt kết luận số 01 và kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 05 năm qua.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tặng bằng khen cho tập thể, 02 cá nhân thực hiện tốt kết luận số 01 và kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh: VOH)

Trong suốt 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và chính quyền các cấp có nhiều cách làm mới với nhiều nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Kết quả, trong tình hình hiện nay, công tác tôn giáo được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng; đồng thời không ngừng đổi mới phương thức vận động các phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Tăng cường tiếp xúc, thăm hỏi, chăm lo cho đồng bào các tôn giáo, nhất là tổ chức các buổi họp mặt, cơm thân nhân dịp Tết, lễ trọng, chăm lo bảo hiểm y tế đến các vị chức sắc tiêu biểu của các tôn giáo đã góp phần tạo sự gần gũi, gắn bó ngày càng chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, và cá vị chức sắc, chức việc, tu sĩ các tôn giáo tại thành phố.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cũng tổ chức nhiều buổi giới thiệu, tuyên truyền, vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong chức sắc, chức việc đồng bào có đạo đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc ra sức học tập, ý thức làm theo tấm gương của Bác Hồ đã góp phần phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo” phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào có đạo của thành phố.

Phương Dung