Công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc của Thái Nguyên ngày càng nâng cao hiệu quả và tính sắc bén

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2020, ngành Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào những kết quả, thành tích của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời khẳng định vị trí quan trọng của công tác tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngành Tuyên giáo tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương trong điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Công tác thông tin tuyên truyền được đổi mới cả về nội dung, hình thức.

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng từng bước được nâng cao chất lượng và đảm bảo theo kế hoạch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền và tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội). Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng thuộc Ban đã tham gia, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Hà

Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội được duy trì, thực hiện tốt; đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn... Việc chỉ đạo, định hướng báo chí trên địa bàn được nâng cao về chất lượng và đảm bảo đúng yêu cầu. Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin đối với 212 vụ việc dư luận quan tâm mà báo chí phản ánh.

Công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch ngày càng nâng cao hiệu quả và tính sắc bén. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm tốt nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên. Công tác tổng kết thực tiễn gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển lý luận luôn được coi trọng, góp phần xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách, giải đáp kịp thời, đúng đắn những vấn đề mới, bức xúc mà thực tiễn đặt ra. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới.

Năm 2021, ngành Tuyên giáo tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, khẳng định vị trí quan trọng của công tác tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tham luận các nội dung về công tác tuyên giáo góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khẳng định: Năm 2020, kinh tế Thái Nguyên đã có bước phát triển, tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm thực hiện trong công tác tuyên giáo năm 2021: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tổ chức nghiên cứu quán triệt học tập các nghị quyết của Đảng; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện nghị quyết cho phù hợp từng đối tượng. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của Trung ương và địa phương như: Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống… Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh với những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW. Định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí; tham mưu, phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh, dư luận quan tâm. 

Nghiên cứu, nắm bắt phản ánh kịp thời, chính xác dư luận xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác đào tạo lý luận chính trị; công tác nghiên cứu lịch sử Đảng với các hình thức phù hợp. Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Khang Anh