Công tác tôn giáo cần thực hiện tốt từ cơ sở

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 02 tôn giáo đó là Công giáo và Phật giáo; số lượng tín đồ chiếm gần 12% dân số của tỉnh; toàn tỉnh có 159 đơn vị hành chính cấp xã thì có 79 xã, phường, thị trấn có tín đồ tôn giáo.
 

Tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ cơ sở

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường công tác  quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở địa bàn cơ sở là nền tảng vững chắc góp phần thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta; hướng các hoạt động của tôn giáo vào khuôn khổ quy định của pháp luật; ngày càng tăng cường tốt hơn khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; trong những năm qua, các cấp ủy và chính quyền tỉnh đã chú trọng giải quyết các nhu cầu tôn giáo chính đáng như việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng cho công trình tôn giáo; việc xin thành lập, chia tách các tổ chức tôn giáo... Trong quản lý các hoạt động tôn giáo ở cơ sở, một số xã, phường đã có cách làm thiết thực, hiệu quả, vận động được chức sắc, tín đồ tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, cùng chính quyền và nhân dân trên địa bàn góp công, góp sức xây dựng quê hương…Do đó, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cơ bản ổn định, hoạt động của các tổ chức tôn giáo tuân thủ pháp luật theo hướng "tốt đời, đẹp đạo", “đồng hành cùng dân tộc”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình hình tôn giáo ở một số địa phương trong tỉnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp; tình trạng vi phạm trong xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự; mua bán, chuyển nhượng, lấn chiếm đất đai trái phép ngày càng có xu hướng gia tăng; một số nơi tổ chức sinh hoạt tôn giáo không xin phép chính quyền, tự lập các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo trái phép…đang trở thành có hệ thống.

Trong lúc đó, nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở về tôn giáo và công tác tôn giáo còn hạn chế dẫn đến chưa có biện pháp tích cực, phù hợp trong quản lý, điều hành và xử lý các vấn đề tôn giáo. Cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở thiếu, hầu hết là kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác tôn giáo, mối quan hệ phối hợp với các chức sắc, chức việc và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn còn hạn chế; công tác nắm thông tin, dự báo tình hình có lúc có khi chưa nhanh nhạy, không kịp thời phát hiện những sai phạm và dự báo được những tình huống xấu có thể xảy ra để chủ động ngăn chặn và xử lý, do đó đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước về tôn giáo ở cơ sở.

Từ thực tế trên, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo nhất là công tác tôn giáo ở cơ sở trong thời kỳ mới, thiết nghĩ các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm làm tốt một số nội dung sau:

Nâng cao nhận thức về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước cho cán bộ cơ sở, đặc biệt là cấp ủy Đảng, chính quyền, công chức được phân công trực tiếp làm công tác tôn giáo. Đối với những địa bàn có đông đồng bào tôn giáo cần thiết phải bố trí một công chức chuyên trách theo dõi, tham mưu công tác tôn giáo cho cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở.

Thường xuyên quan tâm tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức cơ sở, xây dựng lực lượng làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị ở cơ sở, có đủ sự hiểu biết, đủ phẩm chất và năng lực, có trách nhiệm và nhiệt tình với công tác tôn giáo.

Gắn trách nhiệm về trật tự, an toàn trong hoạt động tôn giáo ở địa phuơng với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở. Tạo điều kiện để lãnh đạo ở cơ sở thực hiện được vai trò trong quản lý nhà nước tôn giáo ở địa phương nghiêm túc, đúng pháp luật và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Tăng cường công tác nắm tình hình, làm tốt công tác vận động tranh thủ chức sắc tôn giáo; biết dựa vào tổ chức tôn giáo và chức sắc lãnh đạo tôn giáo cơ sở để giải quyết vấn đề liên quan đến tôn giáo.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật trong hoạt động tôn giáo và bảo đảm dân chủ ở cơ sở để mọi tín đồ, chức sắc tôn giáo nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước, mọi sinh hoạt của tôn giáo diễn ra ra ổn định, bình thường trong khuôn khổ quy định của pháp luật, góp phần ngày tăng cường tốt hơn khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trước tình hình mới.

Công tác tôn giáo là công tác của cả hệ thống chính trị, trong đó, việc thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ngay từ cơ sở là yếu tố quan trọng, nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở mạnh, nắm vững và thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, thì nơi đó, tình hình tôn giáo diễn ra ổn định bình thường, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào có đạo được đảm bảo; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo điều kiện để thực hiện tốt các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương./.