Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp không?

Hiện, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội, Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của tôi ký ngày 24/9/2021, tôi được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp và được bảo lưu 4 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Trần Văn Hoàng (Đan Phượng, Hà Nội) có câu hỏi như sau: Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội, Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của tôi ký ngày 24/9/2021, tôi được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp và được bảo lưu 4 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy xin hỏi tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có được hỗ trợ từ gói chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp không? Nếu được thì tôi sẽ được hỗ trợ bao nhiêu tiền?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, một trong những đối tượng người lao động được hỗ trợ là người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg nêu trên, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính mức hỗ trợ là thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tại thời điểm ngày 30/9/2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30/9/2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng tại thời điểm ngày 30/9/2021.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg nêu trên, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng được hỗ trợ một lần là 1.800.000 đồng/người.

Như vậy, trường hợp của ông Trần Văn Hoàng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu là 4 tháng nên ông thuộc đối tượng được hỗ trợ và ông được hỗ trợ 1 lần là 1.800.000 đồng theo các quy định trên.

(baodansinh.vn)