Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn Phòng Quốc gia về giảm nghèo tổ chức ngày 22/1, tại Hà Nội.

Cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%

Báo cáo tại hội nghị tổng kết, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Lê Bình cho biết, năm 2020, Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo đã hoàn thành 4/4 nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng thời hạn, chất lượng, đó là: Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Tổng kết đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tổ chức Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025. Tổng hợp, báo cáo Bộ phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao vai trò tham mưu xây dựng chính sách về công tác giảm nghèo của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

Trong năm 2020, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, ngành tham mưu và trực tiếp nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giảm nghèo.

Đồng thời, tham mưu cho Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Ban hành kế hoạch và thực hiện tổng kết lĩnh vực giảm nghèo. Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Phối hợp tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau". Tham mưu cho Bộ trình Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện thành công hội nghị trực tuyến Toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo - Ảnh 2.

Vụ trưởng,Chánh Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo phát biểu tại Hội nghị.

Giai đoạn 2016-2020, nguồn lực đã được bố trí, huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là hơn 93.000 tỷ đồng. Thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo được nâng lên rõ rệt. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, liên kết vùng nghèo được ưu tiên từng bước đầu tư, làm thay đổi diện mạo địa bàn nghèo, ĐBKK. "Kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo đều đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo được nâng lên rõ rệt. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, liên kết vùng nghèo được ưu tiên từng bước đầu tư, làm thay đổi diện mạo địa bàn nghèo, ĐBKK. Các cấp, các ngành và người dân đã nỗ lực, thi đua thực hiện Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào thoát nghèo đã được nhiều người dân thực hiện trên phạm vi cả nước với nhiều tấm gương, điển hình lan tỏa tích cực trong cộng đồng", ông Bình cho biết.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,88% (năm 2015) xuống còn 2,75% (năm 2020), bình quân giảm 1,43%/năm, tỷ lệ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 50,43% (năm 2015) xuống còn 24% (năm 2020), đạt mục tiêu Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ giao.

Tham mưu để trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về giảm nghèo bao trùm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo trong năm 2020. Năm 2020 là kết thúc giai đoạn 2016-2020, phải tổng kết, đánh giá nhiều Nghị quyết, Chương trình về giảm nghèo, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã làm tròn vai những nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo - Ảnh 3.

Nhiều mô hình giảm nghèo đã đạt hiệu quả cao.

Cùng với đó, tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025. Giúp Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Bộ tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao. "Mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực giảm nghèo tiếp tục được Quốc hội, Chính phủ quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Việt Nam đã hoàn thành, về đích trước 10 năm so với Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao" – Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá năm 2021 là năm tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đại dịch Covid-19 chưa thể kết thúc ngay. Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội còn cao. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, dễ tái nghèo và cũng là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Do đó, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị Văn phòng quốc gia về giảm nghèo tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bao trùm. Phát huy vai trò tham mưu, giúp việc và sớm ban hành chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021. Hướng dẫn các địa phương tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 làm căn cứ triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2022-2025. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo. Đồng thời, Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan như: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư... trong triển khai công việc.

Dân Sinh