Đồng Nai triển khai thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2020

Đồng Nai triển khai thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh trong năm 2020, triển khai nhiều nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 là những hoạt động chính của Sở VHTTDL Đồng Nai mới đây

Đồng Nai triển khai thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2020

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai Kế hoạch về công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, trong năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu chỉ tiêu: Nâng cao chất lượng xây dựng danh hiệu "Gia đình văn hóa" đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ; Trên 98% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, trên 80% số ấp, khu phố có mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động hiệu quả, 10% ấp, khu phố có địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, giảm 10% các vụ bạo lực gia đình so với năm 2019.

Giao lưu nhân ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11

Ảnh: Sở VHTTDL Đồng Nai

Về công tác xây dựng nếp sống văn hóa: Tiếp tục thực hiện Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020"; Hướng dẫn việc triển khai đăng ký, bình xét, công nhận mô hình Khu nhà trọ văn hóa năm 2020; Tiếp tục hướng dẫn, thực hiện và tham mưu thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên lĩnh vực văn hóa; Hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Về thực hiện chương trình, đề án, mô hình về gia đình, kế hoạch nêu rõ: Tiếp tục triển khai các đề án, kế hoạch về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục triển khai văn bản số 3378/UBND-VX ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững", Câu lạc bộ "Nam giới nói không với bạo lực gia đình", nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và các mô hình hoạt động hiệu quả. Nhân rộng mô hình câu lạc bộ "Nam giới nói không với bạo lực gia đình" …

Đồng thời, tổ chức tốt các sự kiện văn hóa gia đình, các lớp tập huấn về nếp sống văn hóa và gia đình: Tổ chức hoạt động truyền thông trọng điểm trong các dịp: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Chiến lược, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực Gia đình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành phê duyệt, triển khai trong giai đoạn 2010-2020: Nghị quyết số 81/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các Chương trình, Đề án gồm: Đề án Phát huy giá trị mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc đến năm 2020; Đề án Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Đề án tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020; Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

Nội dung Kế hoạch bám sát hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện nội dung công tác Gia đình năm 2020.

Nhiệm vụ trọng tâm của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh trong năm 2020

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đã tham mưu Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh ban hành, triển khai kế hoạch thực hiện Phong trào năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong năm 2020, Phong trào tiếp tục được triển khai đồng bộ, sâu rộng trên toàn tỉnh; trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Phong trào thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Tỉnh ủy đề ra; phấn đấu đến cuối năm 2020 thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu: Trên 95% ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa; 80% xã, phường, thị trấn được công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; trên 72% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 98% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

Bên cạnh những hoạt động thường xuyên thì năm nay Phong trào sẽ có một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai, thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2000 - 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020"; Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức các hoạt động, sự kiện: Liên hoan ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu xuất sắc tỉnh Đồng Nai năm 2020, Liên hoan "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc" tỉnh Đồng Nai năm 2020.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh đã triển khai, hướng dẫn Ban Chỉ đạo Phong trào các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa thực hiện.

Triển khai nhiều nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có kế hoạch trang bị đồng phục, tủ sách và đầu sách cho các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và câu lạc bộ gia đình tại cơ sở năm 2020.

Theo đó, Sở sẽ trang bị tủ sách, đầu sách cho 25 câu lạc bộ gia đình tại các xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán và TP.Biên Hòa (dự kiến tháng 5 bàn giao tủ sách, đầu sách). Trang bị đồng phục (áo, mũ) cho 66 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại 11 huyện và thành phố, mỗi nhóm 5 người (dự kiến tháng 6 bàn giao).

Trước đó, Sở cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai phòng, chống bạo lực năm 2020 gồm các nội dung thực hiện: Truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; can thiệp, xử lý vi phạm; kiểm tra, giám sát, báo cáo…Đồng thời triển khai Kế hoạch hỗ trợ địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và thu thập số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020. Mỗi huyện, thành phố sẽ hỗ trợ cho 01 lãnh đạo, 01 chuyên viên làm công tác gia đình phòng VH-TT huyện, thành phố, 01 cán bộ XH, GĐ & TE và 01 cán bộ VHXH cấp xã, phường, thị trấn mỗi người 350.000 đ/ 1 năm và 09 địa chỉ tin cậy hoạt động tiêu biểu trong năm 2020, mỗi địa chỉ 500.000 đ.

Các kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Bình đẳng giới…; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước ngăn chặn và phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của các mô hình trong việc tuyên truyền ngăn ngừa, ngăn chặn bạo lực gia đình và góp phần xây dựng gia đình bền vững, ấm no, hạnh phúc./.