Đồng Tháp: Hỗ trợ cho 1.800 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

1.800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Tháp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ mỗi em 300.000 đồng.

Mỗi trẻ em ở Đồng Tháp sẽ được hỗ trợ 300.000 đồng.

Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí cho 1.800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, mức hỗ trợ là 300.000 đồng/em, tổng số tiền hỗ trợ là 540 triệu đồng. Kinh phí thực hiện từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Các em nhỏ khó khăn vì dịch Covid-19.

Để số tiền hỗ trợ kịp thời đến với các em nhỏ, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp giao Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng và tiến độ theo yêu cầu.

(baodansinh.vn)