Đưa Công ước Chống tra tấn đến với người dân huyện, xã nghèo

“Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước Chống tra tấn đến với người dân là một trong những nghĩa vụ quan trọng đầu tiên của các nước thành viên” – ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp thông tin tại Hội nghị tập huấn nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức mới đây.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 10 của Công ước thì:

“1. Mỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng giáo dục và tuyên truyền về nghiêm cấm hành động tra tấn được đưa đầy đủ vào chương trình đào tạo các quan chức thực thi pháp luật, các nhân viên dân sự, quân sự, y tế, công chức và những người khác mà có thể liên quan đến việc giam giữ, thẩm vấn hoặc đối xử với bất kỳ cá nhân nào bị bắt, giam giữ hay cầm tù dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Mỗi quốc gia thành viên phải đưa việc nghiêm cấm này vào các quy tắc hoặc hướng dẫn được ban hành về nhiệm vụ và chức năng của tất cả những đối tượng kể trên.”

Việc tuyên truyền các nội dung Công ước Chống tra tấn được xem là một trong những giải pháp quan trọng góp phần phòng ngừa các hành vi tra tấn. Theo đó, các quốc gia thành viên phải bảo đảm công tác giáo dục, tuyên truyền đến tất cả các đối tượng: các nhân viên dân sự, quân sự, y tế, công chức và những người khác mà có thể liên quan đến việc giam giữ, thẩm vấn hoặc đối xử với bất kỳ cá nhân nào bị bắt, giam giữ hay cầm tù dưới bất kỳ hình thức nào.

Hội nghị tập huấn nội dung Công ước Chống tra tấn do Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức. (Ảnh: moj.gov.vn)


Bộ Tư pháp đã chủ trì, xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Hàng năm, trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên toàn quốc, Bộ Tư pháp luôn nhấn mạnh đến nội dung về quyền con người, trong đó có quyền không bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục.Để phổ biến, tuyên truyền Công ước, thời gian qua Việt Nam đã ban hành các kế hoạch của Chính phủ, kế hoạch của các Bộ, ngành, đề án tuyên truyền ở Trung ương và địa phương dưới nhiều hình thức khác nhau cho cán bộ, công chức, viên chức.... Trong đó, yêu cầu việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật phòng, chống tra tấn và Công ước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật tố tụng hình sự.

Mới đây nhất, ngày 12-1-2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Đề án nêu rõ, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tra tấn và Công ước chống tra tấn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan. Lồng ghép triển khai Đề án với triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn với triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành…

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã lựa chọn những địa phương có điều kiện khó khăn, phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền những nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Đối tượng tuyên truyền là đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở, trợ giúp viên pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư…

Qua tập huấn, góp phần nâng cao hiểu biết, phục vụ công tác chuyên môn, đặc biệt là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các công chức tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp – hộ tịch cũng như các hòa giải viên. Đồng thời qua đó góp phần đưa chính sách bảo vệ quyền con người đi vào cuộc sống ngày càng thực chất, hướng tới xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ, văn minh, kiến tạo, phục vụ./.