Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 939/UBND-SNV ngày 1/4/2021 về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021.

Ảnh minh họa

Song song triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong năm 2021, giám đốc các sở, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong. Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, tham mưu thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 theo quy định; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

UBND thành phố cũng giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và chính sách, pháp luật về thanh niên thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, chính sách, pháp luật về thanh niên, gửi UBND thành phố.

Theo UBND thành phố, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hằng năm. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2021.

(baodansinh.vn)