Hà Nội thành lập Tổ công tác liên ngành phối hợp thực hiện công tác trẻ em

Ban Chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 971/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ công tác liên ngành phối hợp thực hiện công tác trẻ em thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành lập Tổ công tác liên ngành phối hợp thực hiện công tác trẻ em gồm: Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành: Đồng chí Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới - Sở LĐ,TB&XH.

Ảnh minh họa.

Các thành viên gồm:

Đại diện lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Thành phố

Đại diện lãnh đạo phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp

Đại điện lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế

Đại diện lãnh đạo phòng Chính trị tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo

Đại diện lãnh đạo phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa và Thể thao

Đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức, biên chế - Sở Nội vụ

Đại diện lãnh đạo phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông - Sở TT&TT

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Sở Tài nguyên và Môi trường 

Đại diện lãnh đạo phòng Khoa giáo - Văn xã - Văn phòng UBND Thành phố

Mời đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ một số cơ quan Thành phố và tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố tham gia:

Đại diện lãnh đạo Tòa Hình sự - Tòa án nhân dân Thành phố

Đại diện lãnh đạo Phòng 2 - Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố

Đại diện lãnh đạo Ban Chính sách Luật pháp - Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

Đại diện lãnh đạo Ban Công tác Thiếu nhi - Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố.

Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ tham mưu triển khai, phối hợp thực hiện, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác trẻ em, quyền trẻ em trên địa bàn Thành phố; Phối hợp tham mưu BCĐ giải quyết các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, xâm hại/bạo lực trẻ em trên địa bàn Thành phố, đảm bảo nhanh chóng, dứt điểm các vụ việc và thực hiện can thiệp, trợ giúp trẻ em kịp thời, hiệu quả; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng Ban và các Phó Trưởng ban.

Tổ công tác liên ngành, các thành viên của Tổ công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ công tác liên ngành họp định kỳ 01 lần/năm và đột xuất khi có nhiệm vụ phát sinh, khi có các vụ việc xâm hại/bạo lực trẻ em hoặc vi phạm quyền trẻ em có tính chất phức tạp cần phải phối hợp giải quyết.