Hiệu quả từ chương trình vận động hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn