Hỗ trợ, chăm sóc trẻ em ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất