Hưng Yên: Yếu tố quyết định vấn đề bình đẳng giới là "phụ nữ làm chủ kinh tế"

Sau 10 năm, tỉnh Hưng Yên thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2011-2020, các mục tiêu lớn của Chiến lược (BĐG) như: BĐG trong lĩnh vực chính trị, BĐG trong lĩnh vực kinh tế, BĐG trong lĩnh vực y tế, giáo dục… đều được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được kết quả quan trọng.

Bình đẳng trên nhiều lĩnh vực

Tại đại hội cấp trên cơ sở ở một số địa phương vừa qua, tỷ lệ đảng viên nữ tham gia cấp ủy đạt khá cao như: Huyện Văn Giang đạt tỷ lệ 36,36%, huyện Văn Lâm đạt 30,3%, huyện Yên Mỹ đạt 25%... Kết quả này cho thấy cấp ủy, chính quyền đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo thuận lợi cho cán bộ nữ cống hiến, trưởng thành; đồng thời cũng khẳng định vai trò, mức độ tín nhiệm của cán bộ nữ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng được nâng lên. 

Bất bình đẳng giới tại các công ty công nghệ Mỹ | Báo Dân trí

Phụ nữ ngày càng bình đẳng trước nam giới trên các lĩnh vực.

Xác định một trong những yếu tố quyết định vấn đề BĐG đó là phụ nữ làm chủ kinh tế. Vì vậy, giai đoạn 2011 - 2020 Hưng Yên chú trọng thực hiện mục tiêu này. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 20 nghìn lao động nữ khu vực nông thôn, tạo việc làm mới cho hơn 21 nghìn lao động, trong đó tỷ lệ lao động nữ chiếm 48,3%; hỗ trợ sinh kế cho hàng trăm phụ nữ nghèo; hỗ trợ, tạo điều kiện cho chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cán bộ HTX là nữ phát triển sự nghiệp kinh doanh, qua đó gián tiếp tạo thêm việc làm, duy trì thu nhập cho người lao động. Các ngành chức năng chú trọng đến việc thực thi pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của lao động nữ trong doanh nghiệp.

Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 đã được Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan tập trung cho công tác tuyên truyền, tạo chiến dịch truyền thông ở cơ sở; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về BĐG, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả chính sách, chương trình về BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới... 

Nâng cao truyền thông về bình đẳng giới

Đặc biệt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BĐG là khâu đột phá, làm thay đổi tư duy, định kiến về giới của cán bộ, đảng viên, nhân dân, khích lệ phụ nữ chủ động học tập nâng cao năng lực, trình độ, khẳng định mình trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi bất BĐG, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 


Ông Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Đánh giá kết quả thực hiện công tác BĐG giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Hưng Yên xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BĐG, tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật, các chương trình hành động quốc gia về BĐG. Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của cơ quan dân cử cho cán bộ nữ, trong đó mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử. Đồng thời, ưu tiên thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhằm thúc đẩy BĐG trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm như: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ về đào tạo nghề, hướng dẫn xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, kết nối quảng bá, tiêu thụ sản phẩm... 

Thu Hoài