Luật xử lý vi phạm hành chính phải đảm bảo quyền công dân, quyền con người