Mức giảm đóng và thời gian thực hiện giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Xin hỏi mức giảm đóng và thời gian thực hiện giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Ông Trần Hoài An (Bắc Ninh): Xin hỏi mức giảm đóng và thời gian thực hiện giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và thời gian thực hiện được quy định như sau:

- Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

- Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

(baodansinh.vn)