Mức hưởng BHXH một lần năm 2023

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì mức hưởng Bào hiểm xã hội (BHXH) một lần được tính như sau.

infographic 6 (2)(baodansinh.vn)