Những quy định về điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ năm 2022

Ngày 07 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ - CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2021/NĐ - CP) điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đã nhận được sự đồng tình, phấn khởi của người thụ hưởng chính sách.

Ngày 07 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ - CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2021/NĐ - CP) điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đã nhận được sự đồng tình, phấn khởi của người thụ hưởng chính sách. Chính sách được ban hành rất kịp thời trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên việc tăng lương hưu đã trì hoãn khá lâu. Việc tăng lương hưu lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ đối người nghỉ hưu, đặc biết đối với nhóm người hưởng lương hưu thấp.

Trong đợt tăng lương lần này, chú trọng đến người có lương hưu dưới 2,5 triệu đồng/tháng. Như vậy, tăng lương hưu giúp cải thiện phần nào cuộc sống của những người lương hưu thấp. Tuy nhiên, Trong thời gian qua có nhiều ý kiến phản ánh chưa rõ về đối tượng và thời điểm điều chỉnh đối với những trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 1995; trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 2022, để làm rõ những nội dung phản ánh, căn cứ vào các quy định sau:

Những đối tượng được tăng lương hưu

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206 - CP ngày 30 tháng 5 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130 - CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111- HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ).

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiễn sỹ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng tham giai chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn lào ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phực viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng quy định.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ - CP thì những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 sau khi thực hiện điều chỉnh tăng thêm 7,4% mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước dưới 2.500.000 đồng thì được: điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh thấp hơn 2.300.000 đồng/người/tháng; điều chỉnh tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng. Như vậy, việc điều chỉnh tăng thêm lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Tại Nghị định số 108/2021/NĐ – CP chỉ áp dụng đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 và có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng khi được điều chỉnh tăng thêm 7,4% dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

 Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng  sau ngày 01 tháng 01 năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng thấp chưa điều chỉnh trong Nghị định này.

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ- CP nêu trên thì Nghị định này điều chính mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2022. Do vậy, những người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 108/2021/NĐ- CP nêu trên mà sẽ được thực hiện điều chỉnh ở những lần điều chỉnh lương hưu tiếp theo.

(baodansinh.vn)