Nội dung và các hình thức phổ biến pháp luật cho công dân

Theo Điều 10 đến Điều 16 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012. Nội dung và các hình thức phổ biến pháp luật cho công dân được quy định như sau.

 

Empty

infographic 5 (3)Empty

Empty

Empty

(baodansinh.vn)