Phủ nhận thành tựu quyền dân sự, chính trị ở Việt Nam là dụng ý xấu