Phú Yên triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo