Quảng Nam thành lập BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 3312/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Ban chỉ đạo do ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và 26 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh.

Ban chỉ đạo tỉnh giúp UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Lễ cưới dân tộc Co. Ảnh: Tấn Vịnh

Ban chỉ đạo tỉnh sẽ đề xuất, tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện hiệu quả chương trình và các nhiệm vụ, giải pháp khác của đề án trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình và các nhiệm vụ, giải pháp khác của đề án trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời giúp UBND tỉnh điều phối hoạt động giữa các các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện chương trình và các nhiệm vụ, giải pháp khác của đề án. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách của trung ương, tỉnh, ngành có liên quan đến chương trình và các nhiệm vụ, giải pháp khác của đề án trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện.

Kim Hảo